Stichting Netherlands Hope Research Institute

The Hope Project website is de projectwebsite van de stichting Netherlands Hope Research Institute.

Doelstellingen

Deze Nederlandse stichting heeft tot doel de hoop op wetenschappelijke basis te beschrijven, te meten en positief te beïnvloeden. Dit doel wordt bereikt door wetenschappelijk onderzoek te doen naar hoop in de samenleving en in organisaties.

Door het meten van hoop te richten op specifieke contexten zoals een bedrijf of de stad, kunnen specifieke gegevens worden verzameld die meer inzicht geven in de hoop in de specifieke context. Dit inzicht kan nuttig zijn bij het maken van beleid en bij interventies om hoop positief te beïnvloeden.

Strategie

Voor het kalenderjaar 2020 is een budget van ongeveer € 200.000 nodig. De academische onderbouwing zal in deze periode verder worden versterkt, wat zal resulteren in diverse academische publicaties. Op dit moment wordt gewerkt aan een wetenschappelijk boek dat door Springer zal worden gepubliceerd. Deze bundel brengt gerenommeerde internationale wetenschappers op het gebied van hoop bij elkaar. Een andere belangrijke publicatie die gestart zal worden is een internationaal handboek over hoop. Hiermee hopen we de academische kennis die we de afgelopen jaren hebben opgedaan breder beschikbaar te maken voor de academische gemeenschap, zodat deze zo vruchtbaar kan worden. Ook willen we de ontwikkelde hoopbarometer zo breed mogelijk bekend maken om de impact ervan te vergroten.

Ook zal er veel aandacht zijn voor het meten van hoop in allerlei contexten en geledingen van de samenleving. Er zal opnieuw een nationale meting van de hoop worden uitgevoerd. Dit maakt het mogelijk om de trend over meerdere jaren te visualiseren. Ook zullen er diverse internationale metingen plaatsvinden. Door het meten van hoop in landen met een westerse samenleving is het mogelijk om de nationale meting te vergelijken met de internationale metingen en zo overeenkomsten en verschillen te identificeren. Verder willen we de meting toepassen in verschillende contexten, zoals het verrichten van een meting in de context van de stad. De huidige contacten zullen worden uitgebreid om de mogelijkheid van het uitvoeren van een meting te onderzoeken. Ook de context van het bedrijfsleven is een belangrijk aandachtspunt voor het uitvoeren van metingen en het geven van inzicht door de resultaten daarvan. Door de meting te combineren met een workshop waarin de resultaten worden toegelicht en waarmee een interventie wordt uitgevoerd, kan een positief effect worden bereikt. Naast de context van de stad en de bedrijfswereld wordt er gezocht naar actieve integratie met diverse projecten van de Goldschmeding Foundation. Binnen deze verschillende contexten is het cruciaal dat onderzoek naar hoop en de meting daarvan inzicht geeft in de specifieke aspecten van de context. Dit inzicht biedt handvatten voor gedragsverandering, waarbij de positieve invloed van hoop de impuls zal zijn. Bovendien verrijken de metingen binnen de genoemde verschillende contexten het academisch onderzoek naar hoop, omdat het inzicht in hoop met elke meting wordt vergroot. Dit komt op zijn beurt weer ten goede aan volgende metingen en interventies. Op deze manier heeft dit project een grote maatschappelijke impact.

Financiën & Partnerschap

De stichting is volledig afhankelijk van subsidies en donaties voor het verkrijgen van inkomsten. De aldus verkregen gelden komen volledig ten goede aan de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en aanverwante activiteiten. Er wordt geen kapitaal gereserveerd voor uitgaven in de komende jaren. Het doel is om de ontvangen inkomsten binnen een kalenderjaar na ontvangst te gebruiken om het doel van de stichting te verwezenlijken. Het vermogen van de stichting wordt beheerd in overeenstemming met de betreffende wettelijke voorschriften. Dit betekent onder meer dat de jaarrekening wordt opgesteld op basis van een deugdelijke (financiële) administratie.

De stichting is een non-profit organisatie. De bestuursleden ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun werkzaamheden, anders dan een eventuele vergoeding voor de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen in te schakelen, waaronder met name, maar niet uitsluitend, academische medewerkers van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. De bezoldiging van de aangeworven werknemers gebeurt in overeenstemming met de geldende collectieve arbeidsovereenkomst en de relevante wetgeving.

Bent u geïnteresseerd om onze projectactiviteiten te ondersteunen en partner te worden van The Hope Project? Neem dan contact met ons op!

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie personen in de functie van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit betreft de heer Andreas Beck in de functie van voorzitter, de heer Gerson Veldhuizen in de functie van secretaris en de heer Bernard Vantieghem in de functie van penningmeester.

Details

De stichting Netherlands Hope Research Institute is statutair gevestigd te Elburg met de volgende details:

  • RSIN 860271997
  • KVK 75408570
  • IBAN NL09INGB0008444484