Stichting Netherlands Hope Research Institute

The Hope Project website is de projectwebsite van de stichting Netherlands Hope Research Institute.

Doelstellingen

Deze Nederlandse stichting heeft tot doel de hoop op wetenschappelijke basis te beschrijven, te meten en positief te beïnvloeden. Dit doel wordt bereikt door wetenschappelijk onderzoek te doen naar hoop in de samenleving en in organisaties.

Door het meten van hoop te richten op specifieke contexten zoals een bedrijf of de stad, kunnen specifieke gegevens worden verzameld die meer inzicht geven in de hoop in de specifieke context. Dit inzicht kan nuttig zijn bij het maken van beleid en bij interventies om hoop positief te beïnvloeden.

Strategie

Per jaar is een budget van ongeveer € 100.000 nodig. Hiermee kan de academische onderbouwing verder worden versterkt, resulterend in diverse academische publicaties. Ook willen we de ontwikkelde hoopbarometer zo breed mogelijk bekend maken om de impact ervan te vergroten. Dit wordt gerealiseerd door het meten van hoop in allerlei contexten en geledingen van de samenleving, onder andere door middel van de jaarlijkse nationale meting. Dit maakt het mogelijk om de trend over meerdere jaren te visualiseren. Ook de context van het bedrijfsleven is een belangrijk aandachtspunt voor het uitvoeren van metingen en het geven van inzicht door de resultaten daarvan. Door de meting te combineren met een workshop waarin de resultaten worden toegelicht en waarmee een interventie wordt uitgevoerd, kan een positief effect worden bereikt. Binnen deze verschillende contexten is het cruciaal dat onderzoek naar hoop en de meting daarvan inzicht geeft in de specifieke aspecten van de context. Dit inzicht biedt handvatten voor gedragsverandering, waarbij de positieve invloed van hoop de impuls zal zijn. Bovendien verrijken de metingen binnen de genoemde verschillende contexten het academisch onderzoek naar hoop, omdat het inzicht in hoop met elke meting wordt vergroot. Dit komt op zijn beurt weer ten goede aan volgende metingen en interventies. Op deze manier heeft dit project een grote maatschappelijke impact.

Financiën & Partnerschap

De stichting is volledig afhankelijk van subsidies en donaties voor het verkrijgen van inkomsten. De aldus verkregen gelden komen volledig ten goede aan de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en aanverwante activiteiten. Er wordt geen kapitaal gereserveerd voor uitgaven in de komende jaren. Het doel is om de ontvangen inkomsten binnen een kalenderjaar na ontvangst te gebruiken om het doel van de stichting te verwezenlijken. Het vermogen van de stichting wordt beheerd in overeenstemming met de betreffende wettelijke voorschriften. Dit betekent onder meer dat de jaarrekening wordt opgesteld op basis van een deugdelijke (financiële) administratie.

De stichting is een non-profit organisatie. De bestuursleden ontvangen derhalve geen vergoeding voor hun werkzaamheden, anders dan een eventuele vergoeding voor de door hen gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door mensen in te schakelen, waaronder met name, maar niet uitsluitend, academische medewerkers van de Evangelische Theologische Faculteit Leuven. De bezoldiging van de aangeworven werknemers gebeurt in overeenstemming met de geldende collectieve arbeidsovereenkomst en de relevante wetgeving.

Bent u geïnteresseerd om onze projectactiviteiten te ondersteunen en partner te worden van The Hope Project? Neem dan contact met ons op!

Bestuur

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door drie personen in de functie van respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit betreft de heer Jelle Creemers in de functie van voorzitter, de heer Jeroen Le Jeune in de functie van secretaris en de heer Bernard Vantieghem in de functie van penningmeester.

Details

De stichting Netherlands Hope Research Institute is statutair gevestigd te Elburg met de volgende details:

  • RSIN 860271997
  • KVK 75408570
  • IBAN NL09INGB0008444484

ANBI

De stichting Netherlands Hope Research Institute is erkend als ANBI-instelling. Het verplichte ANBI-formulier, met kunt u hier inzien.